Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG TB TRUCK & TRAILER SERWIS SP. Z O.O

1.DEFINICJE

Wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie maja następujące znaczenie:

a) „TB”, „Sprzedający” – TB Truck & Trailer Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, Al. Katowicka 40, 05-830 Nadarzyn, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego – KRS 0000267804; NIP:534-23-42-491; REGON: 140777190;

b) „Klient”, „Kupujący” – osoba fizyczna, prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, który korzysta z oferty TB lub zawarł z TB umowę

c) „Strony” – łączne określenie TB i Klienta;

d) „Umowa” – jakakolwiek umowa zawarta na piśmie, w formie ustnej lub jakiejkolwiek innej – pomiędzy TB a Klientem, w szczególności umowa sprzedaży przez TB towarów znajdujących się w ofercie handlowej TB oraz umowa sprzedaży usług;

e) „Oferta” – propozycja sprzedaży towarów i usług przedstawiona Klientowi przez TB;

f) „Zamówienie” – zamówienie złożone przez Klienta firmie TB na zakup jakichkolwiek towarów znajdujących się w ofercie handlowej TB;

g) „Zlecenie” – złożone przez Klienta TB zlecenie na naprawę, serwisowanie, przegląd lub każdą inna usługę znajdująca się w ofercie handlowej TB;

h) „Pojazd” – samochód osobowy, samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy, naczepa, przyczepa w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku;

i) „OWS” – ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług TB.

2. ZASTOSOWANIE

Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich ofert lub umów- również tych, które zostaną przedstawione lub podpisane w przyszłości -w ramach których TB dokonuje sprzedaży towarów lub realizuje zamówienia i zlecenia Klientów. Tym samym niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do zamówień i zleceń składanych TB przez Klientów. Niniejsze OWS stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez TB z Klientami. Złożenie zamówienia lub zlecenia przez Klienta stanowi akceptację niniejszych OWS, o ile TB i Klient nie uzgodnili na piśmie innych warunków niż opisane w OWS. Jeżeli którykolwiek zapis niniejszych OWS zostanie uznany za prawnie nieskuteczny lub nieważny, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych zapisów OWS. Jakiekolwiek Warunki Kupującego wiążą TB wyłącznie w zakresie w jakim TB wyraźnie oświadczy w formie pisemnej, iż wyraża na nie zgodę. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami.

3.ZASADY ZAWIERANIA UMÓW I OFERTOWANIE

 1. Jakakolwiek umowa zawierana z klientem, w tym w szczególności ale nie wyłącznie umowa zawierana na podstawie złożonego Zamówienia lub Zlecenia staje się wiążąca dla TB wyłącznie po złożeniu oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia umowy przez osoby właściwie umocowane do reprezentacji TB.
 2. Samo złożenie przez Klienta jakiejkolwiek oferty zawarcia umowy, w tym w szczególności zamówienia lub zlecenia nie jest wiążące dla TB, zaś brak odpowiedzi TB na nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia Zamówienia lub Zlecenia. Przyjęcie Zamówienia lub Zlecenia do realizacji wymaga dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez osoby umocowane do reprezentowania TB (przez pisemne potwierdzenie rozumie się również wiadomość elektroniczną).
 3. TB zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy przez TB w tym trybie nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania z tego tytułu.
 4. Kupujący oświadcza i gwarantuje, że jest użytkownikiem końcowym i tylko w takim zakresie będzie korzystał z przedmiotu kupna.
 5. Wszelkie informacje zawarte w cennikach i materiałach dostarczanych przez TB Klientom, jak również jakiekolwiek propozycje składane ustanie mają charakter wyłącznie informacyjny. Żaden cennik ani propozycja (włączając w to propozycje zwane „ofertami”) nie stanowią wiążącej dla TB oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie propozycje złożenia przez Klienta Zamówienia lub Zlecenia.
 6. Klient nie może dokonać cesji praw wynikających z zawartych z TB Umów na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez TB.

4.CENY

 1. Wszelkie ceny podawane przez TB są cenami nie zawierającymi podatku od towarów i usług (VAT).
 2. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej w Umowie, w przypadku podwyżki cen surowców, materiałów, części zamiennych lub jakichkolwiek innych kosztów mających wpływ na ceny stosowane przez TB, TB może dokonać jednostronnej zmiany cen zawartych w Umowie proporcjonalnie do zmian dokonanych w cennikach dostawców, u których zaopatruje się TB lub w odniesieniu do wskaźnika inflacji publikowanego przez GUS.
 3. O ile nie postanowiono inaczej w Umowie zawartej pomiędzy TB a Klientem, podstawę ofert cenowych TB stanowi dostawa towarów w miejscu, gdzie znajduje się miejsce prowadzenia działalności TB. TB zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny o koszty z tym związane w przypadku, gdy Klient wyrazi potrzebę dostawy towarów w inne wskazane przez siebie miejsce.
 4. Do każdej faktury TB dolicza opłatę środowiskową w wysokości 25 PLN netto, która powiększa cenę świadczeń zawartych na fakturze, co jest związane z realizacją przez TB nowych obowiązków związanych z ochroną środowiska.
 5. Klient ma obowiązek zgłosić TB ewentualne zastrzeżenia do wystawionej faktury VAT dokumentującej dostawę towarów lub wykonanie usługi w terminie 14 dni od daty jej wystawienia pod rygorem utraty wszelkich praw i roszczeń z tego tytułu.

5.DOSTAWA

 1. O ile Strony nie uzgodniły inaczej w Umowie, miejscem dostawy towarów (spełnienia świadczenia) jest miejsce prowadzenia działalności przez TB (również w przypadku gdy uzgodniono dostarczenie towaru do miejsca wskazanego przez Klienta).
 2. W przypadku dostaw podwozi zabudowanych nadwoziem, o ile inaczej nie uzgodniono w umowie, miejscem dostawy towaru jest miejsce, w którym swoją siedzibę ma producent nadwozi.
 3. Na życzenie Klienta TB może dokonać dostawy towarów w inne dowolnie wskazane przez Klienta miejsce. Jednakże w takim przypadku TB obciąży Klienta kosztami związanymi z dostawą we wskazane miejsce.
 4. TB zastrzega, że uzgodnione terminy dostaw są jedynie terminami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Sprzedający popada w zwłokę w dostawie dopiero po otrzymaniu od Klienta pisemnego wezwania do wykonania zobowiązania i nie dotrzymaniu stosownego, nie krótszego niż 14 dni terminu wyznaczonego w niniejszym wezwaniu.
 5. TB w szczególności w przypadku sprzedaży podwozia zabudowanego nadwoziem nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane opóźnieniami w wykonaniu nadwozia przez producenta nadwozi.
 6. W przypadku, gdy TB wywiąże się z zawartych w umowie zobowiązań, powiadomi o tym fakcie Klienta. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, chyba że Strony uzgodniły inaczej w Umowie.
 7. W przypadku, gdy Klient nie dokona odbioru towaru w wyznaczonym terminie, towar będzie magazynowany przez TB na koszt Klienta (150 zł netto za każdy dzień). W przypadku zwłoki w odbiorze towaru Klient jest zobowiązany pokryć również wszelkie dodatkowe koszty powstałe w związku z faktem nie odebrania towaru.
 8. W przypadku nie odebrania towaru w terminie 30 dni od daty przekazania informacji przez TB, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy i naliczenia, niezależnie od punktu powyżej, kary w wysokości 20{3a4751f67c61d93787876a203b38caec52dac66ffd1e57942f43477b276a1362} wartości zamówienia, o ile Strony nie postanowiły inaczej w Umowie.

6.NAPRAWY, SERWISOWANIE, INNE USŁUGI

 1. TB dokonuje stosownych napraw i serwisowania pojazdów Klienta na podstawie złożonego Zlecenia.
 2. Poprzez złożenie Zlecenia Klient oświadcza, że osoby składające Zlecenie w jego imieniu są odpowiednio umocowane do reprezentowania Klienta i działania w jego imieniu w tym zakresie.
 3. Podstawą ustalenia ceny za wykonaną usługę jest zatwierdzony kosztorys naprawy.
 4. TB zastrzega, że uzgodnione terminy dokonania napraw i prac serwisowych są jedynie terminami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Sprzedający popada w zwłokę w wykonaniu usługi dopiero po otrzymaniu od Klienta pisemnego wezwania do wykonania zobowiązania i nie dotrzymaniu stosownego terminu, nie krótszego niż 14 dni wyznaczonego w niniejszym wezwaniu.
 5. W przypadku, gdy Klient nie dokona odbioru pojazdu po dokonanej naprawie w wyznaczonym terminie, pojazd będzie magazynowany przez TB na koszt Klienta (150 zł netto za każdy dzień). W takim przypadku Klient jest zobowiązany pokryć również wszelkie dodatkowe koszty powstałe w związku z faktem nie odebrania pojazdu.
 6. W przypadku braku zwrotu w terminie użyczonego Klientowi pojazdu demonstracyjnego do celów testowych, TB zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty za zwłokę w wysokości 500 zł netto za każdy dzień przekroczenia przewidzianego w Umowie terminu zwrotu pojazdu.

Jeżeli naprawa w ramach systemu międzynarodowej całodobowej pomocy drogowej DAF („ITS”) prowadzona jest przez inny serwis, Klient akceptuje, że TB nie jest podmiotem świadczącym usługi ITS i nie odpowiada w jakimkolwiek zakresie i na jakiejkolwiek podstawie za celowość, zasadność, jakość oraz zakres usług w ramach ITS. Klient akceptuje, że wyłączną rolą TB jest podczas korzystania przez Klienta z usług ITS udzielenie gwarancji płatności na rzecz podmiotu wykonującego usługę warsztatową. Kupujący zobowiązuje się więc bezwzględnie do uiszczenia na rzecz TB wszelkich należności pozostających w związku z usługa ITS. Klient zobowiązuje się po uiszczeniu należności wobec TB dochodzić swoich praw bezpośrednio w warsztacie, który wykonał usługę w ramach ITS.

7.PODWOZIA

 1. W przypadku sprzedaży podwozia zabudowanego nadwoziem każdorazowo umowa na wykonanie nadwozia jest zawierana z producentem nadwozi bezpośrednio przez Klienta.
 2. Wszelkie roszczenia dotyczące nadwozia Klient zobowiązuje się kierować bezpośrednio do producenta nadwozi – m.in. w kwestii opóźnień lub niewłaściwego wykonania.

8.WADY I REKLAMACJE

 1. Klient jest zobowiązany odebrany przez siebie towar lub wykonaną usługę zweryfikować niezwłocznie. W szczególności Klient jest zobowiązany zweryfikować, czy dostarczony towar lub wykonana usługa są zgodne z zawartą Umową, złożonym Zamówieniem lub Zleceniem.
 2. Wszelkie widoczne wady i usterki Klient powinien zgłosić TB w momencie dostawy towaru lub odbioru pojazdu po naprawie.
 3. O usterkach i wadach niewidocznych Klient jest zobowiązany powiadomić TB na piśmie w terminie 7 dni od dnia ich stwierdzenia jednakże nie później niż w ciągu jednego roku od daty dostawy lub w okresie gwarancyjnym, jeśli wada lub usterka podlega gwarancji producenta.
 4. W przypadku nie dopełnienia przez Klienta obowiązków informacyjnych, o których mowa powyżej, Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu dokonanej dostawy lub wykonania usługi przez TB.
 5. Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej nie zwalnia klienta z obowiązku uiszczenia należności za dokonaną dostawę lub wykonaną usługę.

9.GWARANCJA

 1. W przypadku sprzedaży fabrycznie nowych pojazdów oraz fabrycznie nowych części zamiennych obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta lub importera. Do dochodzenia roszczeń z tego tytułu mają zastosowanie warunki realizacji roszczeń gwarancyjnych obowiązujące u producenta lub importera.
 2. W związku z udzieleniem gwarancji, o której mowa w punkcie powyżej Strony wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi za wady. Wspomniane wyłączenie obejmuje również wyposażenie dodatkowe pojazdów oraz materiały eksploatacyjne.
 3. Na sprzedawane pojazdy używane oraz używane części zamienne gwarancja nie jest udzielana przez TB. Jednocześnie Strony wyłączają stosowanie przepisów z tytułu rękojmi za wady.

10.PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

 1. O ile Strony nie uzgodniły inaczej w Umowie, dostawa lub wydanie sprzedawanej rzeczy nastąpi w terminie ustalonym przez strony, nie wcześniej jednak niż po dokonaniu przez Klienta zapłaty całości ceny wraz z należnościami ubocznymi. TB uprawniony jest do powstrzymania się od wydania Klientowi rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży, do czasu dokonania przez Klienta zapłaty całości ceny wraz z należnościami ubocznymi.
 2. W przypadku wpłat na rachunek bankowy, datę dokonania płatności stanowi data uznania kwoty na rachunku bankowym TB.
 3. Wszelkie płatności dokonywane przez Klientów zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet wszelkich poniesionych przez TB kosztów (w szczególności kosztów windykacji), następnie wszystkich należnych odsetek, a na koniec na poczet należności głównej, za każdym razem najstarszej historycznie.
 4. Klient nie jest uprawniony do dokonywania kompensaty jakichkolwiek wierzytelności TB wobec niego z jakimikolwiek wierzytelnościami Klienta wobec TB, bez wyraźnej pisemnej zgody TB.
 5. W braku odmiennych postanowień umowy wszelkie rabaty udzielane przez TB, udzielane są pod warunkiemW dokonania przez klienta zapłaty wierzytelnościw terminie ustalonym przez strony w umowie lub wystawionej przez TB fakturze. Uchybienie przez Klienta terminowi zapłaty jakiejkolwiek wierzytelności TB może – według uznania TB – skutkować utratą uprawnienia do rabatu, wobec czego TB będzie mogła wystawić Klientowi fakturę korygującą podwyższającą cenę do poziomu bez uwzględnienia rabatu.
 6. W przypadku przekroczenia terminu płatności TB zastrzega sobie prawo naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia oraz kosztów windykacji w kwocie 40 Euro, zgodnie z ustawą z dnia 08.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. poz 403 ).
 7. TB dla wybranych klientów w oparciu o dotychczasową współprace i dostępne dane finansowe przyznaje określone limity kredytowe na dokonywane transakcje i odpowiednie terminy płatności.
 8. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Klienta, przekroczenia przyznanego limitu kredytowego oraz wystąpienia przeterminowanych płatności ze strony Klienta, TB może zażądać od Klienta regulowania przyszłych transakcji w formie przedpłaty przelewem, płatności kartą lub gotówką.

11. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Przedmiot sprzedaży pozostaje własnością Sprzedającego do czasu uiszczenia przez Kupującego wszelkich należności z tytułu dokonanej transakcji sprzedaży.
 2. Wystawienie faktury i/lub wydanie Kupującemu karty pojazdu następuje wyłącznie w celu umożliwienia Kupującemu dokonania rejestracji pojazdu i pozostaje bez wpływu na uzyskanie przez Kupującego ekonomicznego władztwa nad przedmiotem sprzedaży. W tym przypadku wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ustalonym przez Strony terminie, nie wcześniej jednak niż po dokonaniu przez Klienta na rzecz TB zapłaty ceny sprzedaży wraz z należnościami ubocznymi jak również wszelkich innych wierzytelności TB wobec Klienta. W przypadku uzgodnienia, że przedmiot Zamówienia ma być dostarczony do miejsca wskazanego przez Klienta, wydanie następuje z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi do transportu.
 3. Przejście władztwa ekonomicznego nad przedmiotem sprzedaży rozumianego jako przeniesienie korzyści, ciężarów i ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży następuje w chwili wydania przedmiotu sprzedaży Klientowi, potwierdzonego dodatkowo w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są pojazdy, protokołem zdawczoodbiorczym.
 4. Sprzedający, pod warunkiem wywiązania się przez Klienta z obowiązku wskazanego w pkt. 11.10 ponosi do czasu faktycznego odbioru przez Klienta przedmiotu sprzedaży ciężar utrzymania przedmiotu sprzedaży w należytym stanie technicznym oraz ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu sprzedaży o ile nie będzie ono objęte umową ubezpieczenia, o której mowa w pkt.11.10.
 5. Ponadto własność zostaje zastrzeżona w przypadku istnienia innych należności Sprzedającego od Kupującego z tytułu transakcji bieżących do czasu uregulowania wspomnianych należności przez Kupującego. Sprzedający jest zobowiązany zrezygnować z zastrzeżenia prawa własności z tego tytułu, jeżeli Kupujący nieodwołalnie spełnił zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży a na pozostałem należności z transakcji bieżących ustanowił odpowiednie, uzgodnione ze Sprzedającym zabezpieczenie.
 6. W okresie zastrzeżenia własności Sprzedający ma prawo posiadać kartę pojazdu, zaś Klient, jeżeli została mu ona wydana, obowiązany jest dokonać jej zwrotu na rzecz TB..
 7. W przypadku opóźnienia Kupującego w płatności Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy (obejmuje to również zrealizowane na rzecz Klienta Zamówienia i Zlecenia w sytuacjach, gdy nie zawarto umowy na piśmie). Sprzedający ma prawo odebrać Kupującemu przedmiot sprzedaży i wykorzystać odebrany przedmiot sprzedaży do dalszej sprzedaży na rynku za najlepszą cenę. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z odebraniem i dotychczasowym użytkowaniem przedmiotu sprzedaży, w szczególności Kupujący będzie zobowiązany pokryć różnice pomiędzy pierwotną ceną sprzedaży Kupującemu a możliwą do uzyskania na rynku ceną sprzedaży odebranego towaru.
 8. Jeżeli Kupujący nie wypełni swoich zobowiązań do zapłaty, a Sprzedający będzie dochodził roszczeń związanych z zastrzeżeniem własności, w żadnym przypadku Kupujący nie może podnieść, iż przedmiot sprzedaży jest potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej Kupującego.
 9. Dopóki istnieje zastrzeżenie własności Kupujący, bez wyraźnej pisemnej zgody TB nie może dysponować przedmiotem sprzedaży, dokonywać jakichkolwiek jego obciążeń i zezwalać osobom trzecim na korzystanie z niego na jakiejkolwiek podstawie. Bez pisemnej zgody Sprzedającego nie dopuszcza się dokonywania zastawów lub przewłaszczenia przedmiotu sprzedaży na zabezpieczenie.
 10. W trakcie trwania zastrzeżenia własności Kupujący musi ubezpieczyć przedmiot sprzedaży od kradzieży, włamania, pożaru, odpowiedzialności cywilnej, uszkodzenia z zastrzeżeniem, że do czasu uiszczenia zapłaty wszelkie prawa wynikające z takiego ubezpieczenia przysługują Sprzedającemu, zaś w przypadku wypłaty przez ubezpieczyciela jakichkolwiek kwot z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia Klient obowiązany jest wydać TB uzyskane kwoty. Polisę ubezpieczeniową jak również dowody wpłat składek ubezpieczeniowych należy przedłożyć Sprzedającemu na jego żądanie.

12.ZASTAW

 1. W celu zabezpieczenia roszczeń TB wobec Klienta, w szczególności z tytułu wynagrodzenia za wykonane usługi, poniesione nakłady, w tym koszty części zamiennych, pomiędzy Klientem a TB zawarta zostaje umowa zastawu na rzeczach należących do Klienta, z chwilą ich wydania TB.
 2. Prawo zastawu ustanawiane jest bez dodatkowych formalności w momencie wydania TB rzeczy ruchomych Klienta. Wszelkie koszty z tytułu magazynowania rzeczy objętej prawem zastawu jak również ryzyko pogorszenia rzeczy, przypadkowej utraty lub uszkodzenia ponosi Klient.

13.PRAWO ZATRZYMANIA

 1. TB może zatrzymać rzeczy należące do Klienta, a w szczególności pojazdy, części zamienne do czasu aż Klient wywiąże się z obowiązku zapłaty:

a) wynikającego z konkretnej Umowy zawartej z TB, zrealizowanego Zamówienia lub wykonanego Zlecenia,

b) wynikającego ze wszystkich wcześniej zawartych z TB Umów, zrealizowanych

Zamówień lub wykonanych Zleceń.

 1. TB może w przypadkach określonych w punkcie 1 nie tylko zatrzymać rzeczy należące do Klienta, ale również wykorzystać je w taki sposób, aby zaspokoić istniejącą w stosunku do Klienta wierzytelność powiększoną o ustawowe odsetki naliczone do czasu jej zaspokojenia. TB nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód lub pogorszenia rzeczy, o których mowa wyżej w trakcie ich wykorzystywania przez TB.
 2. W przypadku braku zapłaty przez Klienta za wykonaną usługę naprawczą lub serwisową TB może odstąpić od realizacji zlecenia i przed wydaniem klientowi pojazdu po naprawie dokonać demontażu zamontowanych części zamiennych i urządzeń, obciążając jednocześnie Klienta kosztami demontażu.
 3. Wszelkie koszty z tytułu magazynowania rzeczy objętej prawem zatrzymania jak również ryzyko pogorszenia rzeczy, przypadkowej utraty lub uszkodzenia ponosi Klient.

14. WŁASNOŚĆ WYMIENIONYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

 1. TB przysługuje tytuł własności wymienionych części zamiennych bez konieczności uiszczania jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu w stosunku do klienta, chyba że Strony uzgodniły inaczej w Umowie.
 2. Powyższy zapis nie znajduje zastosowania w przypadku części związanych z roszczeniami gwarancyjnymi. W tym przypadku sposób postępowania z częściami wymienianymi na gwarancji regulują zasady gwarancyjne producenta lub importera.

15.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SIŁA WYŻSZA

 1. Odpowiedzialność TB wobec Klienta z jakichkolwiek tytułów, w tym w szczególności z tytułu roszczeń o naprawienie szkody jest ograniczona do wskazanej w posiadanej polisie sumie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż do kwoty 100 tysięcy złotych.
 2. W przypadku, gdy wypłacone z tytułu ubezpieczenia odszkodowanie nie pokrywa pełnej szkody, odpowiedzialność TB ogranicza się do różnicy między kwotą netto z faktury dokumentującej będącą przedmiotem sporu transakcję a kwotą wypłaconego ubezpieczenia.
 3. TB nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta w szczególności w następujących przypadkach:

a) dokonywania przez Klienta napraw lub zmian w towarach po dostawie

b) przekroczenia terminu dostawy

c) braku odpowiedniej współpracy ze strony Klienta

d) kradzieży lub utraty rzeczy Klienta lub osób trzecich znajdujących się pojeździe (w szczególności ładunek, dokumenty, papiery wartościowe i pieniądze)

e) wystąpienia siły wyższej.

4.  Odpowiedzialność TB, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje w żadnym razie naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, przestojów, utraty renomy rynkowej itp.

 1. Kupujący przejmuje na siebie i zwalnia TB ze wszystkich roszczeń odszkodowawczych stron trzecich, które – niezależnie od powodu – twierdzą, że poniosły szkody na skutek użytkowania towarów dostarczonych przez TB lub w wyniku wykonania przez TB usług na rzecz Kupującego.
 2. W przypadku gdy sprzedaż towarów lub usług Kupującemu w późniejszym okresie zostałaby obciążona podatkiem VAT lub podatkiem o skutku równoważnym – mimo przekonania TB, że sprzedawany towar nie będzie obciążony podatkami tego rodzaju w momencie dokonywania transakcji – TB będzie upoważnione do doliczenia Kupującemu kwoty wspomnianego podatku, czy tez innych obciążeń z nim związanych.

16. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie projekty i dokumenty stworzone przez TB, niezbędne do realizacji Umowy, a nie będące dokumentami poświadczającymi prawo własności, pozostają własnością TB i nie mogą być bez zgody TB zostać skopiowane lub przekazane osobom trzecim.

17. OCHRONA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych Klientów jest TB Truck & Trailer Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, adres: Al. Katowicka 40, 05-830 Nadarzyn;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@tb.eu;
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

18.STOSOWANE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy TB a Klientem jest sąd właściwy ze względu na siedzibę TB.

 

Skontaktuj się z nami
TB TRUCK & TRAILER SERWIS Sp. z o.o.
al. Katowicka 40, Wolica
05-830 Nadarzyn k. Warszawy
Szybki kontakt
Dalej